Pályázati felhívás az Európai Örökség címre történő felterjesztés elnyerésére E-mail
2014. június 10. kedd, 10:22

Pályázati felhívás
az Európai Örökség címre történő felterjesztés elnyerésére
2014. április 30.


Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) 2014-ben is meghirdeti az Európai Örökség cím elnyerésére pályázni kívánó helyszínek számára a nemzeti szintű előzetes kiválasztásra vonatkozó pályázatot.

Az Európai Bizottság az Európai Örökség címmel (melynek alapja a 2006-ban indult kormányközi kezdeményezés) az európai integrációt, eszméket és történelmet idéző és szimbolizáló helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet.

Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Európai Unió építésében.

A cím kiválasztási és ellenőrzési szabályait az Európai Örökség címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló, 2011. november 16-i 1194/2011/EU európai parlamenti és tanácsi határozat1 tartalmazza. A címre pályázó helyszíneknek szánt útmutatóban2 az eljárásokkal kapcsolatban további magyarázat olvasható.

Az Európai Örökség cím különbözik a kulturális örökség területén meglévő más kezdeményezésektől, mint pl. az UNESCO Világörökség Jegyzékétől, a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló UNESCO egyezménytől vagy az Európa Tanács kulturális útvonalaitól, amennyiben:
- a címet csak olyan helyszínek viselhetik, amelyek Európa és/vagy az Európai Uniót létrehozó integráció történetében kulcsszerepet játszottak;
- nem a helyszín szépsége vagy építészeti érdeme, hanem szimbolikus értéke számít;
- nem a helyszínek megőrzését, hanem az ott folytatott tevékenységek és oktatási vetület áll a középpontban, különös tekintettel a fiatalokra;
- elősegíti és erősíti a címet viselő helyszínek közötti kapcsolatokat, az egymástól történő tanulás érdekében, új lendületet adva a címet viselő helyszíneknek.

A tagállamok az EU határozattal szabályozott ütemterv szerint terjeszthetik elő az Európai Örökség címre javasolt helyszíneiket, amelyekről az Európai Bizottság szakértői testülete dönt. Az EU határozat alapján Magyarország először 2014-ben javasolhatott legfeljebb négy helyszínt.

Az Európai Bizottság számára felterjesztendő hazai helyszínek kiválasztása érdekében – a miniszter a belügyminiszterrel együttműködve – pályázatot ír ki, az Európai Örökség címre történő 2015. évi felterjesztés elnyerésére.

1 Magyar nyelven: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:HU:PDF
Angol nyelven: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:303:0001:0009:HU:PDF
2 http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/documents/ehl-guidelines-candidate-sites_en.pdf

A pályázaton az egyes helyszínek önállóan, továbbá nemzeti tematikus helyszínként, illetve transznacionális helyszínként indulhatnak.

Fogalmak

Helyszín: Az adott helyhez kötődő műemlékek, természeti, víz alatti, régészeti, ipari vagy városi helyszínek, kultúrtájak, emlékhelyek, kulturális javak és tárgyak, valamint a szellemi örökség, beleértve a kortárs örökséget is.

Transznacionális helyszín:

a) különböző tagállamokban található helyszínek, amelyek közös pályázat benyújtása érdekében valamely meghatározott témára összpontosítanak, vagy
b) a legalább két tagállam területén elhelyezkedő helyszín.
Nemzeti tematikus helyszín:

ugyanazon tagállamban található helyszínek, amelyek közös pályázat benyújtása érdekében valamely meghatározott témára összpontosítanak.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a helyszínek tulajdonosai, vagyonkezelői vagy az azokkal megállapodást kötött szervezetek, vagy ezek hiányában a helyszín szellemiségéhez kötődő szervezetek.

A nemzeti tematikus helyszín esetében a koordinátorként kijelölt helyszín nyújthatja be a közös pályázatot.

A transznacionális helyszín esetében jelen pályázat keretében magyarországi helyszín csak akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben e helyszín a transznacionális pályázat koordinátora.

A 2006-ban indult kormányközi együttműködésben Európai Örökség címet elnyert helyszínek3 továbbra is használhatják a címet. Az EU határozat szerinti Európai Örökség címre történő felterjesztésre az új cím elnyerése érdekében e helyszínek is pályázhatnak annak érdekében, hogy jogosultak legyenek az Európai örökség cím új logójának használatára, valamint az időközönként tartandó monitoring folyamatban való részvételre.

Pályázat benyújtásának módja

Pályázni a mellékelt pályázati formanyomtatvány benyújtásával lehet. Valamennyi pályázó helyszínnek ki kell töltenie az A. részben foglalt formanyomtatványt, ezen kívül a transznacionális helyszínre pályázóknak a B. részben foglalt, a nemzeti tematikus helyszínre pályázó helyszíneknek pedig a C. részben foglalt formanyomtatványt is ki kell tölteniük.

A transznacionális helyszín esetében a transznacionális helyszín koordinátora által benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell a pályázatban érintett valamennyi helyszín által kitöltött formanyomtatványt. A transznacionális helyszín koordinátora köteles a pályázathoz csatolni a részt vevő helyszín(ek)re vonatkozóan az adott tagállamok illetékes nemzeti szervének egyetértő nyilatkozatát.

http://www.culture.gouv.fr/culture/politique-culturelle/patrimoine_europeen/patrimoine_europe.pdf

A pályázatot elektronikus és postai úton is meg kell küldeni az alábbi címre és e-mail-címre:
Postacím:
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Budapest
1535 Budapest
Pf. 721
E-mail:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A borítékon és az e-mailben tárgyként az EÖC hivatkozás megjelölése szükséges.

A pályázat benyújtásának nyelve magyar. Amennyiben a helyszín kiválasztásra kerül, a pályázó köteles gondoskodni a pályázat angol nyelvre fordításáról.

A pályázat terjedelme – lehetőség szerint – képekkel és a térképekkel együtt ne haladja meg a 30 oldalt (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret).

Felvilágosítás kérhető: az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail-címen.

Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 30. A késedelmesen benyújtott pályázat elutasításra kerül.

Hiánypótlás

Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázó 15 napon belül köteles a hiánypótlási felhívásnak eleget tenni. Ha a pályázó ennek a megadott határidőn belül nem, vagy nem a hiánypótlási felszólításban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázat a rendelkezésre álló dokumentum alapján kerül elbírálásra; amennyiben az nem lehetséges, a pályázat elutasításra kerül.

A pályázatok értékelése, kiválasztási szempontok

A pályázatokat a formai értékelést követően, a miniszter által felkért tagokból álló szakértői tanácsadó testület értékeli. A testület értékelése az EU határozatban meghatározott célkitűzések figyelembevételével, valamint az EU határozat 7. cikkében megjelölt alábbi szempontok alapján történik:

a) A címre pályázó helyszín olyan hely, amely szimbolikus európai értéket képvisel, és jelentős szerepet töltött be Európa történelmében és kultúrájában és/vagy az Unió építésében. A címre pályázó helyszíneknek így az alábbi kritériumok közül egynek vagy többnek a teljesülését kell igazolniuk:
i) határokon átnyúló vagy páneurópai jelleg: hatásuk és vonzerejük miként terjed túl egy adott tagállam nemzeti határain;
ii) helyük és szerepük az európai történelemben és az európai integrációban, kapcsolódásuk jelentős európai eseményekhez, személyekhez vagy mozgalmakhoz;
iii) helyük és szerepük az európai integráció alapjául szolgáló közös értékek kialakításában és előmozdításában.

b) A címre pályázó helyszínek projektet nyújtanak be, amelynek végrehajtását legkésőbb a kijelölés évében kezdik meg, és amely az alábbi elemeket tartalmazza:
i. a helyszín európai jelentőségének tudatosítása, mindenekelőtt megfelelő tájékoztató tevékenységek, táblák elhelyezése és személyzeti képzés révén;
ii. olyan oktatási tevékenységek szervezése, különösen a fiatalok számára, amelyek hozzájárulnak Európa közös történelmének és közös, mégis különböző örökségének mélyebb megértéséhez, és amelyek erősítik az összetartozás érzését;
iii. a többnyelvűség népszerűsítése és a helyszínek megismerhetőségének elősegítése több uniós nyelv használatával;
iv. részvétel a címben részesülő helyszínek hálózatának tevékenységeiben a tapasztalatok megosztása és közös projektek kezdeményezése céljából;
v. az érintett helyszín európai szintű ismertségének és vonzerejének növelése, többek között a korszerű technológiák, valamint a digitális és interaktív eszközök nyújtotta lehetőségek kiaknázása, illetve az egyéb európai kezdeményezések és e fellépés közötti szinergiák kialakítása révén.
Ha a helyszín sajátosságai lehetővé teszik, érdemes olyan művészeti és kulturális tevékenységeket szervezni, amelyek elősegítik az európai kulturális szakemberek, művészek és gyűjtemények mobilitását, ösztönzik a kultúrák közötti párbeszédet, valamint a kulturális örökség, illetve a kortárs művészeti és alkotói tevékenység közötti kapcsolatok kialakítását.

c) A címre pályázó helyszínek munkatervet nyújtanak be, amely az alábbi elemeket tartalmazza:
i. a helyszín gondos kezelésének biztosítása, beleértve a célok és a mutatók meghatározását;
ii. a helyszín védelmének és a jövőbeli generációk számára való megőrzésének biztosítása a vonatkozó örökségvédelmi szabályozásnak megfelelően;
iii. a helyszínek felkészítése a látogatók színvonalas fogadására (pl. történelmi bemutatás, a látogatók tájékoztatása, táblák elhelyezése);
iv. a helyszín megismerhetőségének biztosítása a nyilvánosság lehető legszélesebb köre számára, többek között a helyszín e célból történő átalakítása vagy a munkatársak képzése révén;
v. a fiatalokra fordított különleges figyelem, például azáltal, hogy a helyszínre való eljutásuk elsőbbséget élvez;
vi. a helyszín fenntartható turisztikai célpontként való népszerűsítése;
vii. egységes és átfogó kommunikációs stratégia kidolgozása a helyszín európai jelentőségének kiemelésére;
viii. annak biztosítása, hogy a helyszín kezelésében a lehető legjobban érvényesüljenek a környezetvédelmi szempontok.

Döntés / A nemzeti szintű kiválasztás szintjén:

A tanácsadó testület részletes indokolással ellátott javaslatot tesz a miniszternek az Európai Örökség cím elnyerésére az Európai Bizottság felé felterjesztendő helyszínekre. A miniszter a testület javaslatának beérkezését követően a fenti kritériumok alapján dönt az EU határozatban meghatározott célkitűzéseknek leginkább megfelelő, pályázati évenként legfeljebb két helyszínről, és döntéséről értesíti a pályázókat. A miniszter a kiválasztott legfeljebb két helyszín pályázatát 2015. március 1-jéig megküldi az Európai Bizottság részére.

Transznacionális helyszín esetében a miniszter döntését a koordinátor szerepet betöltő helyszínre, valamint a transznacionális helyszín egészére vonatkozóan hozza meg, a részt vevő tagállamok illetékes nemzeti szervének a részt vevő helyszínre vonatkozó egyetértő nyilatkozatát nem bírálhatja felül. Döntéséről értesíti az érintett nemzeti szervet.
Ha a transznacionális helyszín megfelel az EU határozat 7. cikkében foglalt valamennyi kritériumnak, a kiválasztás során elsőbbséget élvez.

Döntés / Az Európai Bizottság szintjén:

Az Európai Bizottság az Európai testület – amely 13 független szakértőből álló testület – véleménye alapján hozza meg döntését 2015. első negyedévében. Az EU határozat 11. cikkének 2. bekezdése szerint kiírásonként, tagállamonként egy helyszín díjazható az Európai Örökség címmel.

Melléklet:

A. pályázati formanyomtatvány valamennyi pályázó helyszín részére
B. pályázati formanyomtatvány transznacionális helyszínek pályázói részére
C. pályázati formanyomtatvány nemzeti tematikus helyszínek pályázói részére

 
Megosztom<<  Augusztus 2017  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Free template 'Colorfall' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!

Oldalainkat 19 vendég böngészi

http://www.fastrxmart.com/avodart buy cheap avodart online without prescription